Term & Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

 1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า
 3. หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 4. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 5. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 6. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

 

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหัวข้อดังนี้

 1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เช่น ภายใน 30 วันนับจากได้รับสินค้า
 2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน เช่น หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทน
 3. เงื่อนไขต่างๆ เช่น สภาพสินค้า, ป้ายราคา, แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
 4. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
 5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน